Biskopsvisitation sker med en intervall om ca 8 år i varje pastorat. Kontraktsprosten deltar i begränsad omfattning i biskopsvisitationen enligt nedanstående arbetsmodell.Prostvisitation sker likaledes med en intervall om ca 8 år och schemaläggs så att den delvis blir en uppföljning av vad som framkommit under biskopsvisitationen. Detta innebär att prostvisitation bör ske mellan 2 och 4 år efter biskopsvisitationen. Prostvisitation kan givetvis därutöver ske om eller när kontraktsprosten själv bedömer detta som nödvändigt eller lämpligt. Vid prostvisitationen gör prosten – förutom ovan nämnda uppföljning av biskopsvisitationen – också en genomgång av följande i pastoratet: Kyrkor, kyrkogårdar samt övriga lokaliteter.Lös egendom, kyrksilver och textilier.Arkiv samt, i samarbete med kyrkobokföringsinspektören, kyrkobokföringen och pastorsexpeditionen.Den kyrkliga beredskapen.Internkontroll av den psykosociala arbetsmiljön och jämställdhetsplanen.Miljödiplomeringsarbetet. (Ev. kan miljödiplomering ske i samband med detta.)Arbetsmodell för biskopsvisitationerna i Linköpings stift:Mål
Målet med biskopsvisitationerna i Linköpings stift är
att vara till stöd, inspiration och uppmuntran för församlingarna och deras medarbetare
att vara församlingarna och deras medarbetare till hjälp i deras arbete med självanalys, omvärldsanalys, bearbetning och utveckling
att öka biskopens, kontraktsprostens och övriga stiftsmedarbetares insikt och delaktighet i församlingarnas arbetssituation, problem, glädjeämnen och svårigheter
att stödja församlingarna i deras kontakter med institutioner och grupperingar i samhället
att gestalta Kristi kyrkas enhet och stärka sammanhållningen inom stiftet.